Ogólne Warunki Sprzedaży

S.S.C. Stal Serwis Centrum Piotr Solarz

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Definicje:

1.1.1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży S.S.C. Stal Serwis Centrum Piotr Solarz.

1.1.2. Sprzedający S.S.C. Stal Serwis Centrum Piotr Solarz z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, NIP: 9451566346, REGON: 140464969.

1.1.3. udostępnienie OWS – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu pocztą elektroniczną z adresu Sprzedającego, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią lub umieszczenie na stronie https://sscstalserwis.pl i poinformowanie o obowiązywaniu OWS przy zawarciu umowy sprzedaży.

1.1.4. forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Sprzedającego lub Kupującego.

1.1.5. B2B – Business-to-business (relacja pomiędzy Sprzedającym, a innymi przedsiębiorcami/ profesjonalistami). Przez „przedsiębiorcę” rozumie się wszystkie osoby i organizacje, niezależnie od ich formy prawnej, które nie są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

1.1.6. Towar – Produkty i Usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego (w liczbie pojedynczej lub mnogiej zależnie od kontekstu użycia w ramach poszczególnych punktów niniejszych OWS).

1.1.7. Zgłoszenie Reklamacyjne – zgłoszenie dokonane na piśmie bądź w równoważnej formie elektronicznej.

1.1.8. Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt 3.1. niniejszych OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, dwustronnego porozumienia na piśmie.

1.1.9. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami).

1.1.10 Dostawa – dostawa, o której mowa w pkt 4.1 OWS.

1.1.11 Zamówienie   in. zlecenie, czyli czynności, o którym mowa w pkt 2 OWS, mające na celu zamówienie Towarów.

1.1.12 Kupujący – osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dokonująca Zamówienia w celu zakupu Towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1.1.13 Potwierdzenie Zamówienia – dokument stanowiący potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1 OWS. 

1.1.14 Reklamacja – roszczenie zgłoszone w Zgłoszeniu Reklamacyjnym

1.1.15 Materiał - towar, blacha, płaskowniki, formatki, paczka, produkt.

1.1.16  SW - specyfikacja wysyłkowa, czyli dokument, który zaświadcza o odbiorze materiału przez Kupującego, potwierdzający zgodność materiału z zamówieniem.

1.1.17 ZW, OC, EL i GW – kolejno blacha zimnowalcowana, ocynkowana, ocynkowana elektrolitycznie i gorącowalcowana.

1.1.18 Blacha Kawałkowa – blacha w 2 gatunku bez atestu o różnych szerokościach i długościach opisana na SW jako materiał bez podanego rozkroju, tylko rodzaj i grubość.

1.2. Poniższe OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego z przedsiębiorcami, bez ograniczeń terytorialnych, a także do stosunków przed umownych, o ile wprost wynika to z treści OWS.  Sprzedający zasadniczo nie sprzedaje Towarów na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej.

1.3. Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Kupującego, o ile zostały mu doręczone na piśmie lub udostępnione w formie elektronicznej najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy, w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią. Jeśli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWS wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczenia/udostępnienia Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów. Zmiana OWS powoduje konieczność ich ponownego udostępnienia.

1.4. Sprzedającego nie wiążą warunki zakupów/zamówień stosowane przez Kupującego w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWS. W pozostałym zakresie warunki te mogą wiązać Sprzedającego, jeśli zostaną potwierdzone przez jego prawidłowo upoważnionych przedstawicieli na piśmie bądź w innej formie właściwej dla danej transakcji.

1.5. Wszelkie odstępstwa od OWS są możliwe jedynie za wyraźną zgodą Sprzedającego, potwierdzoną na piśmie, przez prawidłowo upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego.

1.6. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji, Sprzedający ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię:

a) Umowa (jeśli jest zawierana w formie odrębnego dokumentu);

b) Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego;

c) Oferta Sprzedającego;

d) Zamówienie Kupującego.

1.7. Do podpisywania Umów w imieniu Sprzedającego upoważnione są wyłącznie osoby ujawnione jako jego reprezentanci – wg aktualnej treści wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, bądź inni jego przedstawiciele, którzy legitymują się pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby wymienione w KRS, zgodnie z zasadami reprezentacji Sprzedającego.

2. Zamówienia

2.1. Wszelkie Zamówienia powinny być sporządzone na piśmie lub w formie ustnej i mogą być potwierdzone na piśmie w rozumieniu pkt 1.1.4.

2.2. Wszelkie katalogi, prezentacje itp. materiały Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty (w tym również nazwę „oferta”), skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy Towarów oraz warunki Dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.

2.3. W przypadku składania Zamówień w oparciu o warunki handlowe Sprzedającego określone w konkretnej ofercie handlowej, należy powołać się na numer takiej oferty. Warunki handlowe prezentowane przez Sprzedającego w ofertach są opracowane dla Zamówień obejmujących całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do rodzaju, parametrów bądź ilości Towarów może skutkować zmianą cen i pozostałych warunków handlowych.

2.4. Ewentualne zapytania ofertowe należy kierować na adres: ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@sscentrum.pl ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy/numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.

 

3. Potwierdzenie Zamówienia/Umowa

3.1. Umowa wymaga zgody obu Stron i zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

3.2. Nawet, jeśli Kupujący składa Zamówienie w oparciu o warunki Sprzedającego, które mają cechy oferty, samo złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia Umowy, do którego dochodzi każdorazowo dopiero na skutek Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego lub przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania umowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy ofertami lub innymi dokumentami decyduje hierarchią ważności dokumentów jak w pkt 1.6. powyżej.

3.3. W przypadku zamówień ustnych bądź telefonicznych, brak odpowiedzi na wiadomość elektroniczną Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie zamówienia i jego warunki, jest jednoznaczny z realizacją, chyba, że Kupujący w ciągu 24 godzin nie zrezygnuje pisemnie z zamówienia.

3.4. W przypadku wystąpienia nieistotnych różnic pomiędzy treścią Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia, Umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych w Zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że Kupujący wskazał w Zamówieniu, że może ono być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, albo niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do Umowy. W przypadku wystąpienia różnic istotnych, albo warunku bądź sprzeciwu Kupującego, o których mowa powyżej, Umowa dochodzi do skutku dopiero po ich uzgodnieniu przez Strony na piśmie, bądź na skutek Potwierdzenia przez Sprzedającego zmienionego Zamówienia Kupującego.

3.5. Jeżeli Sprzedający otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (przedsiębiorcy), Zamówienie ew. inną ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznego przyjęcia oferty (Potwierdzenia Zamówienia) przez Sprzedającego nie będzie poczytany za jej przyjęcie. Powyższego nie wyklucza odmienne zastrzeżenie ze strony Kupującego, którego istotą byłoby narzucenie Sprzedającemu obowiązku odpowiedzi na ofertę (Zamówienie) w określonym terminie, pod rygorem uznania jej za przyjętą. 

3.6. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ograniczenie Dostawy, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego udzielonej na piśmie, za pośrednictwem prawidłowo umocowanych przedstawicieli.

3.7.  Podpisanie SW jest jednoznaczne z stwierdzeniem zgodności dostarczonego towaru pod względem ilościowym oraz jakościowym z zamówieniem.

3.8. Wszelkie uwagi przy dostawie należy opisać na dokumencie SW podanym przez kierowcę, albo magazyniera S.S.C. Stal Serwis Centrum Piotr Solarz.

3.9. Faktury VAT przesłane drogą elektroniczną mogą być korygowane do 72 godzin od otrzymania jej przez Kupującego. Brak zastrzeżeń względem dokumentu sprzedaży w ww. czasie jest jednoznaczny z jego akceptacją.

 

 

4. Dostawy

4.1. Sprzedający ponosi koszty załadunku, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia/pogorszenia wyłącznie do momentu zakończenia załadunku Towarów na pojazd przewoźnika. W przypadku odbioru osobistego Sprzedający nie ponosi kosztów załadunku i odpowiada za stan towaru do czasu podpisania przez Kupującego  dokumentu SW.  Z tą chwilą zostaje zrealizowana dostawa (zwana dalej „Dostawą”), zwalniając Sprzedającego z dalszej odpowiedzialności za Towar.  Sprzedający będzie w szczególności uprawniony do wyboru przewoźnika, określenia terminu, sposobu i miejsca załadunku, jak również drogi transportu Towarów.

4.2. Dostawy będą realizowane bez zbędnej zwłoki. Terminy deklarowane w Potwierdzeniu Zamówienia lub ofercie mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego, a które mogą uzasadniać ich zmianę, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, zaistnienia innych okoliczności zależnych od Kupującego bądź siły wyższej, a w szczególności: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny i im podobne, w tym stany wyjątkowe, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie, a także wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa, lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, jak również innych niezależnych od Sprzedającego działań władz publicznych, a także przerw w dostawach mediów, innych usług, surowców, materiałów, komponentów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Zamówienia.

4.3. Brak zawiadomienia ze strony Kupującego, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej, oznacza, że Kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko danej transakcji i nie będzie podnosił przeciwko Sprzedającemu jakichkolwiek zarzutów niezgodności Dostawy z Zamówieniem. Powyższe nie pozbawia Kupującego możliwości podnoszenia roszczeń i zarzutów z tytułu wad Towarów, jednak oceny zasadności tych roszczeń/zarzutów Strony będą dokonywać w oparciu o treść Potwierdzenia Zamówienia.

4.4. O ile Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg Dostawy w komplecie (całości), Sprzedający ma prawo do realizacji Dostaw częściowych.

4.5. Przekroczenie przez Kupującego limitu kredytowego lub nie uregulowanie w terminie jakichkolwiek należności Sprzedającego, uprawnia Sprzedającego do blokady Zamówienia lub wstrzymania Dostawy Towarów albo świadczenia Usług. Powyższe uprawnienia Sprzedającego dotyczą wszystkich Umów zawartych z Kupującym i trwają do czasu ustąpienia ww. przyczyn blokady lub wstrzymania. W takich przypadkach, uzgodnione wcześniej terminy realizacji Zamówień ulegają stosownemu wydłużeniu.

4.6. W przypadku braku możliwości terminowej realizacji Dostawy z jakichkolwiek powodów zależnych od Kupującego, w tym jeśli po uzyskaniu informacji o gotowości Towarów do wysyłki Kupujący nie zapewni odbioru Dostawy, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, Sprzedający ma prawo do umieszczenia Towaru w odpowiednim punkcie składowania/magazynie na koszt i ryzyko Kupującego. W takiej sytuacji, Dostawę uznaje się za zrealizowaną, a Kupujący ma obowiązek zapłacić za Towar (fikcja Dostawy). Obowiązkiem Sprzedającego jest udostępnienie Kupującemu dokumentów umożliwiających dysponowanie Towarem dostarczonym w powyższy sposób, w tym jego odbiór z punktu składowania. Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem ww. dokumentów do czasu pełnej zapłaty za Towar.

4.7. Sprzedający nie uwzględnia negocjacji ceny po dostawie, jeżeli materiał spełnia kryteria zamówienia.

4.8. Blachy bez żądanego atestu przy zamawianiu materiału, uznawane będą za blachy drugiego gatunku lub blachy niepełnowartościowe, które nie podlegają reklamacji jakościowej.

4.9. Atesty, DWU, CN i inna dokumentacja materiałowa wydawana jest na żądanie Kupującego wyłącznie do momentu, w którym materiał opuści magazyn Sprzedającego.

4.10. Zwrot palet na wymianę za blachę w przypadku wag z opakowaniem ponosi Kupujący.

4.11. Sprzedający przyjmuje tolerancje wagowe przy przyjmowaniu i wydawaniu materiału do 10 kg na każdej paczce.

 

5. Cena i warunki płatności

5.1 Ceny zawarte we wszelkich pismach, cennikach i informacjach umieszczonych na stronie Sprzedającego, także zatytułowanych „oferta” mają charakter jedynie informacyjny, chyba że zastrzeżono w nich inaczej. Nie zawierają one podatku od towarów i usług (VAT).

5.2. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia dokonanego przez Sprzedającego, które są cenami za Towary uwzględniając koszty załadunku, transportu i ubezpieczenia, jakie Sprzedający poniósł do tej chwili.

5.3. Cena ustalona w Potwierdzeniu Zamówienia jest ceną gwarantowaną przez okres do 7 dni od daty takiego Potwierdzenia. Jeśli Dostawa Towarów opóźni się ponad 7 dni z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający rezerwuje sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w proporcji do wzrostu kosztów produkcji lub Dostawy zamówionych Towarów – skalkulowanych na czas ich rzeczywistej Dostawy, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

5.4. Jeśli z Potwierdzenia Zamówienia lub faktury nie wynika inaczej, cena zawiera również koszty pakowania.

5.5. Płatność dokonywana jest w całości w PLN, chyba że Strony wcześniej uzgodniły inaczej na piśmie, w terminie płatności wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia. Datą zapłaty jest data uznania na rachunku Sprzedającego.

5.6. Jeśli termin płatności wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia będzie dłuższy niż 30 dni Strony zgodnie uznają, że termin ten został ustalony w drodze negocjacji i ustalony w niniejszych warunkach umowy, z uwzględnieniem charakterystycznych cech świadczenia, i nie jest nieuczciwy w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

5.7. Jeśli Kupujący dokonuje pierwszej transakcji ze Sprzedającym, warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest dostarczenie aktualnych dokumentów założycielskich firmy Kupującego (NIP, Regon, odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do CEIDG – wydruk bądź dokument elektroniczny). Jeśli wpisy do ww. dokumentów ulegną zmianie, Kupujący ma obowiązek ich bieżącej aktualizacji Sprzedającemu.

5.8. Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z niniejszych OWS, Sprzedający zachowuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od wszelkich zaległych kwot, w wysokości obowiązującej w okresie występowania opóźnienia.

5.9. Kupującemu może zostać przyznany limit kredytowy w wysokości określonej przez Sprzedającego na piśmie. Sprzedający ma w każdej chwili prawo do jednostronnej zmiany wysokości przyznanego limitu kredytowego.

5.10. Brak płatności podczas dostawy materiału, która była ustalona między stronami, obciąża Kupującego kosztami transportu z powrotem do siedziby Sprzedającego.

5.13. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o innym adresie dostawy niż adres siedziby firmy, albo ostatni adres wysyłki, w przeciwnym wypadku Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami transportu.

 

6. Siła wyższa

6.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.

6.2 Jeżeli zawieszenie wykonania całej Umowy lub jej części z powodu siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy bądź jej rozwiązania bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. To co Strony świadczyły sobie dotychczas, podlega zwrotowi, o ile, i w zakresie, w jakim cel tego świadczenia nie został osiągnięty.

6.3. W stosunku do Sprzedającego, za siłę wyższą w rozumieniu pkt 6.1. powyżej, uznaje się również okoliczności dotyczące jego dostawców i kooperantów, w tym dostawców mediów (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.).

 

7. Przejście ryzyka i prawa własności

7.1. Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia/pogorszenia Towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego na zasadach określonych w pkt. 4.1 (w tym również fikcja Dostawy, o której mowa w pkt 4.6 powyżej).

7.2. Kupujący jest zobowiązany zapewnić dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego Towarów, w tym ich zbadanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla Towarów danego rodzaju, przy ich rozładunku tzn. przy rozładunku ma obowiązek sprawdzić wady jawne, czyli grubość materiału, wymiary, wagę, ewentualną korozję, przełamania, przeciągnięcia, widoczne zarysowania, nierówności, nadlania, zgrubienia, braki ocynku, jakość powłoki, czy materiał dojechał suchy, niepogięty, itp. Jeżeli wady jawne, widoczne na pierwszy rzut oka nie występowały przy odbiorze materiału, to w terminie kolejnych do 7 dni Kupujący może wnieść Zastrzeżenia do Dostawy, w których wskaże rodzaj wad ukrytych lub niezgodności z Umową oraz udokumentuje je we właściwy sposób. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zastrzeżeń, Sprzedający dokona niezwłocznej wymiany bądź uzupełnienia dostarczonych Towarów.
7.3. Brak Zastrzeżeń w terminie jak wyżej oznacza, że odpowiedzialność Sprzedającego za Towary jest wyłączona.

7.4. Braki ilościowe, jak również nieistotne, dające się usunąć uszkodzenia fizyczne Towarów nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem niewykonania przez Sprzedającego swoich obowiązków określonych w pkt. 7.2 Umowy. Jeśli uszkodzenia okażą się istotne, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy.

7.5. Prawo własności Towarów z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej przechodzi na Kupującego w pkt 4.1. niniejszych OWS.

 

 

8. Gwarancja

 

8.1. Sprzedający udziela Gwarancji jakości na sprzedawane Towary, gwarantując ich jakość zgodną ze specyfikacją wysyłkową lub inną dokumentacją sprzedaży na warunkach, o których mowa w niniejszym Rozdziale OWS oraz pkt. 4.8 i 7.2. Gwarancja jest ważna we wszystkich krajach, w których Sprzedający prowadzi swoją działalność handlową. Gwarancja obejmuje wyłącznie Towary zakupione przez Kupującego.

8.2. Termin Gwarancji jakości na dostarczane przez Sprzedającego Towary wynosi 24 miesiące liczone od dnia wystawienia faktury przez Sprzedającego na rzecz pierwszego Kupującego, przy czym okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku, gdy termin przydatności do użycia jest krótszy. W takim przypadku okres gwarancji nie może trwać dłużej niże termin przydatności do użycia danego rodzaju Towaru.

8.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli wada wynika z niewłaściwego przechowywania bądź używania Towarów lub transportu, a w szczególności kiedy ma to związek z naruszeniem zasad ich prawidłowego  składowania, przechowywania i przemieszczania. Ogólne warunki dotyczące transportowania i przechowywania blach oraz wyrobów ocynkowanych i powlekanych znajdują się poniżej OWS.

8.4. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności – w chwili wydania mu Towarów, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej.

8.5. W ramach udzielonej Gwarancji, Sprzedający zapewnia: 1. wymianę wadliwych Towarów na nowe, pozbawione wad; 2/ zwrot zapłaty za Towary, w których stwierdzono wady. Wyboru sposobu usunięcia wad Towarów dokonuje Sprzedający.

8.6. Kupujący wnosi reklamacje na piśmie, w formie Zgłoszenia Reklamacyjnego, którego minimalna treść powinna obejmować dane identyfikujące Towar, w tym: nazwę Towaru i numer faktury sprzedaży oraz datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady, a także okoliczności jej ujawnienia (ewentualnie również informacje, o których mowa w pkt 10.2. poniżej, o ile zachodzi taki przypadek).

8.7.Zgłoszenia Reklamacyjne należy przesyłać niezwłocznie od daty ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych, na adres: biuro@sscentrum.pl.

8.8. Koszty transportu "do" i "z" punktu wydania Towaru ponosi Sprzedający. W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu Towaru oraz kosztami weryfikacji i badania towaru. Sprzedający zapewnia i pokrywa koszt weryfikacji reklamacji i transportu zwrotnego bądź wymienionego Towaru do Kupującego wyłącznie w przypadku uznania Reklamacji.

8.9. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej skutecznego wpływu. Wyjątek stanowią reklamacje przy rozpatrzeniu, których istnieje konieczność analizy poprzez jednostkę zewnętrzną. W takich przypadkach Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania takiej analizy, jednak nie później niż 1 miesiąca licząc od daty wniesienia Reklamacji przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek aktywnego udziału w postępowaniu reklamacyjnym począwszy od zgłoszenia reklamacji, poprzez jej kolejne etapy, aż do jej rozpatrzenia.

8.10. W przypadku uznania Reklamacji, wymiana towaru lub zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie.

8.11. Reklamacje jakościowe rozpatrywane będą w oparciu o próbki towaru ( pobrane przez uprawnione laboratorium – akredytowane w zakresie poboru prób albo inny podmiot uprawniony do poboru prób bądź w obecności pracownika Sprzedawcy).  W razie braku porozumienia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w kwestii zasadności reklamacji jakościowej, Strony mogą zwrócić się do wydania opinii przez niezależne laboratorium, które wybiorą za obopólną zgodą. Jeżeli wyniki analiz wykonanych przez powyższe laboratorium potwierdzą zasadność reklamacji jakościowej, koszty opinii laboratorium pokryje Sprzedawca; w przeciwnym razie koszty te poniesie Kupujący.

Sprzedawca ma prawo do przeprowadzenia inspekcji reklamowanego Towaru w magazynie odbiorcy i sporządzenia protokołu reklamacyjnego z udziałem przedstawiciela odbiorcy – dokument ten uwzględniany będzie przy rozpatrzeniu reklamacji.

8.11. Sprzedający (Gwarant) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa bądź zwyczaje mające moc obowiązującego prawa, albo wytyczne wynikające z wiążącego orzecznictwa, pozostając związany wyłącznie poniższymi warunkami Gwarancji jakości. W przypadku szkody wyrządzonej umyślnie Sprzedający ponosi odpowiedzialność za pełną szkodę bez wyłączeń odpowiedzialności.

8.12. Materiał przerobiony nie podlega reklamacji, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia materiału przed procesem produkcji, bądź dalszej odsprzedaży.

8.13. Towar niezgodny z zamówieniem można wymienić w stosunku 1 do 1 w magazynie S.S.C. Stal Serwis Centrum Piotr Solarz, chyba że strony ustalą inaczej.

8.14. W przypadku niezgodności rzeczywistej wagi blachy względem dokumentu SW, FV lub WZ reklamacja zostanie rozpatrzona wyłącznie, gdy paczkę będą opinały oryginalne bindy. Rozcięcie bind spinających materiał wyklucza możliwość weryfikacji wagi, a co za tym idzie możliwość uznania reklamacji.

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej Umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości Ceny Umownej lub kwoty 100 000 złotych. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje: utraty zysków, utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania, odpowiedzialności za wady wyrobu gotowego lub przetworzonego wyprodukowanego przez Kupującego z użyciem Towaru. W przypadku szkody wyrządzonej umyślnie Sprzedający ponosi odpowiedzialność za pełną szkodę bez wyłączeń odpowiedzialności.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1.  W związku z i na potrzeby realizacji Zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania informacji i danych Kupującego, w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jak również danych osobowych jego przedstawicieli/pracowników. Administratorem danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą jest  Piotr Solarz ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, telefon 668 854 346.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

10.2. Sprzedający ma prawo do ubezpieczenia wszelkich transakcji (Umów) z Kupującym oraz do podania w tym celu do wiadomości ubezpieczyciela niezbędnych danych Kupującego, na co Kupujący wyraża swoją zgodę.

10.3. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kupującego, pokryje on Sprzedającemu wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu.

10.4. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWS, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWS wiążą w pozostałym zakresie, a sama Umowa pozostaje ważna i skuteczna.

10.5. Kupujący jest uprawniony do cesji praw i przeniesienia obowiązków wynikających z zawartej ze Sprzedającym Umowy, w tym opisanych w niniejszych OWS, wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie.

10.6. Nagłówki poszczególnych Rozdziałów, punktów i akapitów niniejszych OWS służą wyłącznie celom porządkowym i nie mają wpływu na interpretację Umowy.

10.7. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, roszczenia i żądania związane z Umową muszą być sporządzane na piśmie, o ile inaczej nie zastrzeżono w niniejszych OWS.

10.8. Zarówno niniejsze OWS, jak i sam Umowa, podlegają interpretacji zgodnej z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych (Wiedeńskiej) o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

10.9. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Sprzedającego, przy czym Sprzedający zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Kupującemu wg jurysdykcji i właściwości ustalonej w oparciu o siedzibę lub miejsce zamieszkania Kupującego, albo inne miejsce wykonywania działalności przez Kupującego.OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA

BLACH ORAZ WYROBÓW OCYNKOWANYCH I POWLEKANYCH POWŁOKAMI ORGANICZNYMI

 

Sprawdź czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.

Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, cięgnowych lub wózków widłowych z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.).

Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.

Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek i kręgów od podłoża powinna wynosić min. 20 cm.

Blachy oraz wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci.

W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia.

W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie przekładkami.

W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem.

Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłok lakierniczych. Po zamontowaniu, folię ochronną należy NATYCHMIAST usunąć.

Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie oczyścić, aby nie

pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).

Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. W przypadku używania szlifierek reklamacje nie będą uwzględniane.

Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.

Należy unikać przetwarzania blach z powłokami organicznymi w temperaturach ujemnych. Zalecana temperatura to powyżej 15 *C.

UWAGA: Blachy pokryte alucynkiem stanowią grupę blach powlekanych.